Home Werkwijze Aanmelden Kosten Privacystatement Contact

158


Tijdens het eerste gesprek vraag ik naar uw klachten, uw verwachtingen van een therapie.
In dit intakegesprek probeer ik met u helderheid te krijgen over de problemen waar u in uw dagelijks leven mee te maken heeft. Verder geef ik u informatie over de werkwijze oa het onderzoek en de behandeling.

De onderzoek-diagnostiekfase bestaat uit een aanvullend gesprek waar uw persoonlijke ontwikkeling met u wordt doorgenomen Doel is met u nagaan of -en zo ja hoe- de huidige problemen die u ervaart in relatie staan tot uw ontwikkeling. Voor deze onderzoeksfase vraag ik u soms vragenlijsten in te vullen.

Na deze diagnostiekfase heb ik met u een uitslaggesprek en bespreek ik met u mijn bevindingen. Vervolgens stellen we in onderling overleg een behandelplan op.

Afhankelijk van uw klacht werk ik in de therapie met de volgende methodieken:

EMDR traumagerichte behandeling
Schematherapie
Psychodynamische therapie
Systeemtherapie
EFT Emotionally focused therapy

Meer informatie over deze methoden en psychotherapie kunt u vinden op de volgende websites:
Klik hier voor: www.emdr.nl
Klik hier voor: www.schematherapie.nl
Klik hier voor: www.eft.nl
Klik hier voor: www.nvrg.nl
Klik hier voor: www.nvpp.nl

Belangrijke informatie:

RELEVANTE LIDMAATSCHAPPEN
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie - en - Gezinstherapie (NVRG)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP)
Lid van de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie (NVP)
Lid Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

KWALITEITSWAARBORG
Ik werk volgens de basiskwaliteitseisen van de beroepsgroep LVVP. De kwaliteitseisen kunt u via deze link nalezen.
In september 2016 ben ik geregistreerd in het kwaliteitsregister psychotherapie van de NVP. Deze registratie is geldig tot september 2021.
Ik heb een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor de aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG)
Sinds 15 november 2016 ben ik in het bezit van het kwaliteitsstatuut. Alle goedgekeurde kwaliteitsstatuten worden per 1 januari 2017 door het Zorginstituut Nederland (ZINL) openbaar gemaakt.
Klik hier voor het kwaliteitsstatuut

VERWIJSBRIEF
Om in aanmerking te kunnen komen voor een psychotherapie behandeling is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. De huisarts beoordeelt of uw problemen geschikt zijn voor een gespecialiseerde GGZ behandeling. U wordt verzocht deze verwijsbrief mee te nemen bij uw eerste gesprek.

VERZEKERING
Bij het eerste contact dient u een geldig ziektekosten verzekeringsbewijs en legitimatiebewijs te tonen.

KOSTEN
Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Het wettelijk eigen risico voor 2017 bedraagt minimaal 385 euro.

DOSSIER
Voor iedere client dient een dossier te worden aangemaakt, waarin de voortgang van de therapie wordt bijgehouden. Ook het behandelplan is in het dossier opgenomen, evenals de halfjaarlijkse behandelevaluatie. De wettelijke bewaartermijn van dit dossier is 15 jaar, tenzij de client de therapeut na beeindiging van de therapie schriftelijk verzoekt het dossier te vernietigen. U heeft het recht om het dossier in te zien.

AFWEZIGHEID
Bij afwezigheid van de therapeut wegens ziekte of vakantie zal de praktijk voor dringende zaken worden waargenomen door collega's. De namen van deze collega's worden aan u tijdig bekend gemaakt.

VRAGENLIJSTEN
De therapeut zal aan het begin van de behandeling, tussentijds en aan het eind van de behandeling electronische vragenlijsten aan de client voorleggen om zo het effect van de behandeling te meten. Clienten worden verzocht deze vragenlijsten zo spoedig mogelijk in te vullen.

INTERVISIE
Ik maak deel uit van een intervisiegroep van vakgenoten. Zij nemen hun lopende behandelingen met elkaar door en voorzien elkaar van feedback. Intervisie is mede bedoeld om de kwaliteit van de behandelingen te bewaken.

KLACHTEN
Indien er problemen ontstaan tussen u en de therapeut waar u samen niet uitkomt, betreffende de therapie of de bejegening, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, website LVVP.Als u hier klikt gaat u direct naar het klachtenreglement. Voor klachten over mij of mijn behandeling kunt u terecht bij: Klachtencommissie LVVP, tav mr. N. Van den Burg, Postbus 13086, 3507LB Utrecht.