Home

158


TARIEVEN

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2017.


TARIEF OVERIG (ZORG)PRODUCT

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2017:
€ 98,00 per sessie.
Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.
Het tarief voor partnerrelatie therapie is € 125,00 per sessie.

TARIEF ZELFBETALERS

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie hier: de tarieven voor de gb-ggz in 2017.


VOORWAARDEN EN TARIEF NO-SHOW:

Mijn betalingsvoorwaarden zijn: zie hieronder artikel 2


100

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiŽnt.

Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiŽnt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiŽnt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiŽnt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiŽnt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiŽnt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiŽnt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiŽnt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de patiŽnt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiŽnt. De buitengerechtelijke incasso¨kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiŽnt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.